Tietosuojaseloste

Kokoomuksen Sastamalan Kunnallisjärjestö ry

Yksityisyytesi suoja on tärkeää. Kokoomus on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojatapojen mukaisesti.

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
  Rekisterinpitäjä: Kokoomuksen Sastamalan Kunnallisjärjestö ry
  Osoite: Onkiniemenkatu 12 38200 Sastamala
  Puhelin: 040 5554979
  Sähköposti: vaalipaallikko@sastamalankokoomus.fi
  Yhteyshenkilö: Leena Palomäki
  Tietosuojavastaava sama
 2. Rekisteröidyt
  Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien ja sen entisten jäsenien yhdistyksen toimintaan liittyvien
  organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen ehdokkaiden ja luottamushenkilöiden henkilötietoja.
 3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
  Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden/ehdokkuuden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen. Rekisteri toimii yhdistyslain tarkoittaman jäsenluettelona. Rekisteriä käytetään tiedottamiseen, ohjelmallisten verkostojen ylläpitämiseen, jäsenmaksuseurantaan sekä tilastollisiin ja edustusoikeusluetteloihin.
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste Kokoomus kerää ja käsittelee vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen puolueen/yhdistyksen toiminnan harjoittamiseen ja jäsenyyden/ehdokkuuden hoitamiseen.
  Saatamme käyttää tietoja myös esimerkiksi sähköpostimarkkinointia sekä kohdennettuja markkinointisisältöjä ja sosiaalisen median mainontaa varten.
 4. Käsiteltävät henkilötiedot
  Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien/ehdokkaan henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen
  liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 • Rekisteröidyn kotipaikka
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite
 • Rekisteröidyn puhelinnumero
 • Sähköisen viestinnän tunnistetiedot;
 • Rekisteröidyn jäsennumero/ehdokastunnus
 • Rekisteröidyn syntymäaika / ei sotua
 • Rekisteröidyn titteli
 • Rekisteröidyn luottamustoimet
 • Rekisteröidyn ehdokkuudet eri vaaleissa
 • Rekisteröidyn yhdistyksen tehtävät
 • Rekisteröidyn ammattiliitto
 • Rekisteröidyn yhdistys
 • Rekisteröidyn suorittamat yhdistystoimintaan liittyvät kurssit (mm.Kansio)

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä yhdistyksiltä.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu puolueen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä
henkilöillä on käytössään rajatut henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Käytössä vahva tunnistus.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on omiin tietoihin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Puolueen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Vaaleissa ehdolla olevien ja suostumuksensa antaneiden tarvittavat tiedot luovutetaan eri vaalikoneisiin harkinnan mukaan.
Henkilötietoja siirretään muun muassa sähköisen viestinnän yhteistyökumppaneille viestinnän
toteuttamiseksi rekisterinpitäjän lukuun.
Henkilötietoja voidaan siirtää yhdistyksen myynti- ja markkinointiyhteistyökumppaneille yhdistyksen lukuun
suoritettavia markkinointitoimenpiteitä varten. Rekisteröidyn oma suostumus: (tietoja ei ole luovutettu
suoramarkkinointiin)

7. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön
mukaisesti.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen tai ehdokas. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään yhden vuoden ajan
jäsenyyden/ehdokkuuden päättymisestä yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin
oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä
kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät
pidempää säilytysaikaa.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia
koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin
tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen
  käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
  perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
  edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle. Yhdistys
  käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan
  automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
  Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
  tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan
  pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.
  Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan
unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli
rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti.

11. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse: vaalipaallikko@sastamalankokoomus.fi. Rekisteröity voi myös
ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Kokoomuksen Sastamalan Kunnallisjärjestö ry
Leena Palomäki
Onkiniemenkatu 12
38200 Sastamala

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20.9.2023