Teams-keskustelu: Miten sote- ja pelastustoimen palvelut jatkossa järjestetään ja rahoitetaan?

ke 12.1.22 18:30 – 20:00

ke 12.1.22 18:30 - 20:00


Aluevaalien ehdokkaat keskustelevat Teamsissa.

Yleisö saa osallistua ja esittää kysymyksiä.

Kesto n. 1 h

Osallistumislinkki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU4NTlmMjEtZjQ4ZS00MjBhLTk4MGUtZjUxMDc1MmZkNzEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e57f847d-1527-44a5-974f-39155677bf59%22%2c%22Oid%22%3a%22a3060655-e6a7-42ac-95eb-0a45ad681598%22%7d


ke 12.1.22 18:30 - 20:00

KAIKKI TAPAHTUMAT